ترم زمستان سال ۹۸

کلاس های تشکیل شده در روزهای شروع ترم پایان ترم
شنبه – چهارشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲

۱۳۹۹/۱/۲۰

یکشنبه – سه شنبه

۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۳۹۹/۱/۱۹

دوشنبه – پنجشنبه

۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۳۹۹/۱/۱۸