این دوره به صورت independent و براساس استاندارد آموزشی و آزمونهای آمادگی سازمان سنجش می باشد.دراین دوره مهارتها به صورت مستقل پیشرفت داده خواهد شد. داوطلبان پس از پایان دوره می توانند در آزمونهای Mock مرکز شرکت کرده و کارنامه معتبر دریافت نمایند.