سری اول جملات را ب انگلیسی برگردان.
چقدراتاق نامرتب و شلخته است. بیا تمیزش کنیم
سری دوم Complete the sentence.
۱_ Do you like soda pop?
۲_ what’s your favorite food?
سری سوم جملات را به انگلیسی بنویس.
۱_ کتاب کجاست؟آن زیر میز است.
۲_من آبنبات دارم.
سری چهارم
سری پنجم
سری ششم