اعلام نتایج ششمین دوره تربیت مدرس

نمرات کسب شده از ۱۰۶ نمره می باشد.

شماره داوطلبی نمره کسب شده
۹۸۰۸۱۳۰۵ ۴۵
۹۸۰۸۱۳۰۳ ۵۷
۹۸۰۸۱۳۰۴ ۳۵
۹۸۰۸۱۳۰۶ ۶۴

*با افراد منتخب برای مصاحبه تماس گرفته می شود.