این دوره مخصوص زبان آموزان هجده سال به بالا می باشد.زبان آموزان پس از پایان دوره گواهی پایان دوره خودرا دریافت می کنند.زبان آموزان مرکز پس از پایان دوره می توانند در آزمونهای Mock (PET) مرکز شرکت نمایند و گواهی معتبر دریافت نمایند.