صدر با درک این نیاز، اقدام به طراحی دوره نوین “مکالمه موقعیتی” نموده است.
ارائه موقعیت های متداول روزمره از جمله آشنایی با دیگران، دادن و گرفتن آدرس و تلفن، توصیف ظاهر و شخصیت افراد، خرید کردن، مکالمه های مخصوص رستوران، هتل، خوابگاه، بانک، صحبت در مورد وقایع و خاطرات گذشته و همچنین برنامه های آینده و . . .
آشنایی با نمونه های واقعی و بروز مکالمه زبان انگلیسی
تمرکز بر روی مهارت مکالمه و گفتگو
تدریس ساختارهای گرامری به صورت غیرمستقیم و کاملا در خدمت مکالمه
تقویت مهارت مکالمه در مدتی کوتاه
مخاطبین دوره:
افرادی که در مکالمه انگلیسی ضعف دارند.
. افرادی که سفر به کشورهای خارجی در پیش دارند.
. متقاضیان مهاجرت به کشورهایی که گفتار به زبان انگلیسی در آنها رواج دارد.
. صاحبین مشاغل در اصناف مختلف
. افرادی که محدودیت زمانی و مشغله های کاری بسیار دارند.
. آموزش واژگان، جملات و اصطلاحات رایج مرتبط به هر یک از موقعیت های مختلف در مکالمه
. ارائه ساختارهای کاربردی گرامری در خدمت مهارت مکالمه