در این دوره نوجوانان سیزده تا هفده سال آموزشهای ویژه دریافت می کنند.زبان آموزان پس از پایان دوره گواهی پایان دوره خود را دریافت نموده و در صورت بالابودن GRADE ,می توانند در دوره های پیشرفته شرکت نمایند.همچنین زبان آموزان مرکز پس از پایان دوره, می توانند در آزمون (Mock (KET مرکزشرکت کرده و گواهی معتبر دریافت نمایند.