در این دوره ها کودکان هفت تا دوازده سال , باتوجه به رده سنی, آموزشهای ویژه دریافت میکنند.زبان آموزان پس از پایان دوره خود میتوانند درآزمون MOCK (YlE),مرکز شرکت و گواهی معتبر دریافت نمایند.