آموزشگاه زبان صدر نیز همگام با هزاران موسسه و دانشگاه در سرتاسر جهان , اقدام به برگزاری دوره های آمادگی آزمونهای بین المللی FCE CAE & CPE نموده است.
زبان آموزان مرکز پس از اتمام دوره های TEENSو ADULTS می توانند به دوره FCE سپس CAE ودر پایان CPE راه یابند و بدین ترتیب آمادگی لازم برای شرکت در هر یک از آزمون ها را پس از اتمام هر دوره کسب نمایند.زبان آموزان مرکز پس از پایان هر دوره میتوانند در آزمونهای Mock مرکز شرکت کرده و گواهی معتبر دریافت نمایند.