سری اول جملات را به انگلیسی برگردانید.
۱.آنها دارند به کجا میروند؟
۲.اون (خانم) داره به تالار کنفرانس میره.
۳.امتحان ریاضی اون (آقا) چند شنبس؟
۴.کلاس هنر اون(خانم) چند شنبس؟
۵.اجرای موسیقی شما چند شنبس؟
سری دوم
سری سوم
سری چهارم
سری پنجم