سری اول جمله زیر را به انگلیسی بیان کنید :
دیرت شده. صورتت رابشور، دندانهایت را مسواک بزن و سریع سوار اتوبوس شو.
سری دوم
سری سوم
سری چهارم
سری پنجم
سری ششم