سری اول جمله زیر را به انگلیسی بنویسید.
علی در خانه است.
این چه چیزی است؟این یک ببر است.
سری دوم کلمات را به انگلیسی بنویس و متضاد آن را بیان کنید
۱_ کند و آهسته
٢_ کوچک
سری سوم کلمات را به انگلیسی بنویس
۱_ تابلو را پاک کن
٢_ به کتاب اشاره کن
سری چهارم
سری پنجم
سری ششم